Tổng vệ sinh môi trường lớp học

Thứ tư - 20/11/2019 10:27
Kế hoach tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh
Tæng vÖ sinh trư­êng, líp häc theo lịch định kỳ hàng tuần

Thùc hiÖn c«ng v¨n sè: 2895 LN/YT-GD§T v/v t¨ng c­êng c«ng t¸c phßng, chèng dÞch vµ ®¶m b¶o an toµn VSTP trong tr­êng häc cña Së Y TÕ - Së Gi¸o Dôc & §µo T¹o Thµnh Phè Hµ Néi
Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña Trung t©m y tÕ, phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o quËn Hµ §«ng vÒ viÖc thùc hiÖn chiÕn dÞch tæng vÖ sinh toµn bé khu vùc tr­êng, líp häc ®èi víi tÊt c¶ c¸c tr­êng häc trªn ®Þa bµn quËn Hµ §«ng.
Tr­íc t×nh h×nh bÖnh dÞch ®ang cã nguy c¬ bïng ph¸t hiÖn nay, Ban chØ ®¹o phßng chèng dÞch tr­êng mÇm non Phó L·m x©y dùng kÕ ho¹ch tæng vÖ sinh toµn bé khu vùc tr­êng, líp häc, khu vùc bÕp ¨n ®¶m b¶o tèt c«ng t¸c phßng chèng dÞch cô thÓ nh­ sau:
I. Môc tiªu
- §¶m b¶o toµn bé khu vùc tr­êng, líp lu«n s¹ch sÏ.
- Lo¹i trõ ®­îc c¸c æ bÖnh, mÇm bÖnh.
- Ng¨n ngõa dÞch bÖnh x¶y ra trong tr­êng.
II. Thêi gian thùc hiÖn: Cuối giờ các ngày trong tuần bắt đầu từ tuần 01/08/2019.
III. §Þa ®iÓm: Tr­êng mÇm non Phó L·m (Khu Thanh L·m, Quang L·m)
IV. C¸c biÖn ph¸p cô thÓ.
1. §èi víi nhµ tr­êng
- Lªn kÕ ho¹ch cô thÓ cho mçi häc kú vµo c¸c thêi ®iÓm giao mïa trong n¨m.
- Huy ®éng toµn bé gi¸o viªn, nh©n viªn trong nhµ tr­êng tæng vÖ sinh tr­êng, líp häc, khu vùc bÕp.
- Xö lý c¸c khu vùc v­ên c©y r¾c v«i bét xung quanh tr­êng, ®æ bá n­íc t¹i c¸c chËu c©y c¶nh.
- Thu gom vµ xö lý r¸c th¶i.
- C¸c bÓ chøa n­íc ®¶m b¶o cã n¾p ®Ëy kÝn.
- Phèi kÕt hîp víi tr¹m y tÕ Ph­êng trong c«ng t¸c phßng chèng dÞch.
- Liªn hÖ víi Tr¹m y tÕ phun thuèc khö trïng toµn bé khu vùc tr­êng líp b»ng dung dÞch s¸t khuÈn.
- ChØ ®¹o gi¸o viªn vÖ sinh nhãm líp s¹ch sÏ.
- Gi¸m s¸t c«ng t¸c ch¨m sãc, vÖ sinh cho trÎ t¹i c¸c nhãm líp.
2. §èi víi gi¸o viªn
- Nghiªm tóc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng ®· ®Ò ra.
- Gi÷ g×n phßng, líp häc lu«n s¹ch sÏ.
- Lau nhµ b»ng dung dÞch s¸t khuÈn CloraminB
- Cho trÎ röa tay tr­íc khi ¨n, sau khi ®i vÖ sinh b»ng xµ phßng s¸t khuÈn.
- TrÎ ¨n xong c« röa bµn tay b»ng xµ phßng.
- Röa toµn bé gi¸ ®å ch¬i, ®å ch¬i b»ng n­íc xµ phßng.
- Trong thêi gian trang trÝ líp, yªu cÇu c¸c c« gi¸o sau mçi buæi ph¶i quÐt dän phßng, líp s¹ch sÏ, bá r¸c vµo thïng r¸c.
- §èi víi c¸c ®å dïng cò kh«ng sö dông ®­îc ph¶i thu gom, thanh lý.
3. §èi víi c« nu«i
-  §¶m b¶o vÖ sinh bÕp lu«n s¹ch sÏ.
- §å dïng dông cô chÕ biÕn ph¶i ph¬i kh«, cÊt gän gµng.
- VÖ sinh khu vùc bÓ n­íc, khu vùc ®Ó b×nh ga ®Ó bä g©y kh«ng lµm tæ.
4. §èi víi nh©n viªn lao c«ng :
- QuÐt dän s©n tr­êng s¹ch sÏ, thu gom r¸c th¶i ®æ vµo thïng r¸c c«ng céng.
- Lau hiªn, cöa sæ, bËc thang, cÇu thang b»ng dung dÞch CloraminB.
Trªn ®©y lµ toµn bé kÕ ho¹ch tæng vÖ sinh tr­êng, líp häc cña Ban chØ ®¹o phßng chèng dÞch bÖnh tr­êng mÇm non Phó L·m yªu cÇu c¸c ®ång chÝ c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn nghiªm tóc thùc hiÖn.
ve sinh 1
 
ve sinh
 
don ve sinh
 
 Từ khóa: vệ sinh, môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quan điểm giáo dục

  Tại trường Mầm non Phú Lãm, chúng tôi đã sử dụng phương pháp: Mỗi mặt phát triển của trẻ cần được nhìn nhận và đánh giá. Mỗi trẻ có cách học khác nhau, với hứng thú và khả năng khác nhau. Giáo viên cần nhận thức được các nhu cầu và phát triển tối đa năng lực của mỗi cá nhân trẻ....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây