Tổng vệ sinh môi trường lớp học

Thứ tư - 20/11/2019 10:27
Kế hoach tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh
Tæng vÖ sinh trư­êng, líp häc theo lịch định kỳ hàng tuần

Thùc hiÖn c«ng v¨n sè: 2895 LN/YT-GD§T v/v t¨ng c­êng c«ng t¸c phßng, chèng dÞch vµ ®¶m b¶o an toµn VSTP trong tr­êng häc cña Së Y TÕ - Së Gi¸o Dôc & §µo T¹o Thµnh Phè Hµ Néi
Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña Trung t©m y tÕ, phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o quËn Hµ §«ng vÒ viÖc thùc hiÖn chiÕn dÞch tæng vÖ sinh toµn bé khu vùc tr­êng, líp häc ®èi víi tÊt c¶ c¸c tr­êng häc trªn ®Þa bµn quËn Hµ §«ng.
Tr­íc t×nh h×nh bÖnh dÞch ®ang cã nguy c¬ bïng ph¸t hiÖn nay, Ban chØ ®¹o phßng chèng dÞch tr­êng mÇm non Phó L·m x©y dùng kÕ ho¹ch tæng vÖ sinh toµn bé khu vùc tr­êng, líp häc, khu vùc bÕp ¨n ®¶m b¶o tèt c«ng t¸c phßng chèng dÞch cô thÓ nh­ sau:
I. Môc tiªu
- §¶m b¶o toµn bé khu vùc tr­êng, líp lu«n s¹ch sÏ.
- Lo¹i trõ ®­îc c¸c æ bÖnh, mÇm bÖnh.
- Ng¨n ngõa dÞch bÖnh x¶y ra trong tr­êng.
II. Thêi gian thùc hiÖn: Cuối giờ các ngày trong tuần bắt đầu từ tuần 01/08/2019.
III. §Þa ®iÓm: Tr­êng mÇm non Phó L·m (Khu Thanh L·m, Quang L·m)
IV. C¸c biÖn ph¸p cô thÓ.
1. §èi víi nhµ tr­êng
- Lªn kÕ ho¹ch cô thÓ cho mçi häc kú vµo c¸c thêi ®iÓm giao mïa trong n¨m.
- Huy ®éng toµn bé gi¸o viªn, nh©n viªn trong nhµ tr­êng tæng vÖ sinh tr­êng, líp häc, khu vùc bÕp.
- Xö lý c¸c khu vùc v­ên c©y r¾c v«i bét xung quanh tr­êng, ®æ bá n­íc t¹i c¸c chËu c©y c¶nh.
- Thu gom vµ xö lý r¸c th¶i.
- C¸c bÓ chøa n­íc ®¶m b¶o cã n¾p ®Ëy kÝn.
- Phèi kÕt hîp víi tr¹m y tÕ Ph­êng trong c«ng t¸c phßng chèng dÞch.
- Liªn hÖ víi Tr¹m y tÕ phun thuèc khö trïng toµn bé khu vùc tr­êng líp b»ng dung dÞch s¸t khuÈn.
- ChØ ®¹o gi¸o viªn vÖ sinh nhãm líp s¹ch sÏ.
- Gi¸m s¸t c«ng t¸c ch¨m sãc, vÖ sinh cho trÎ t¹i c¸c nhãm líp.
2. §èi víi gi¸o viªn
- Nghiªm tóc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng ®· ®Ò ra.
- Gi÷ g×n phßng, líp häc lu«n s¹ch sÏ.
- Lau nhµ b»ng dung dÞch s¸t khuÈn CloraminB
- Cho trÎ röa tay tr­íc khi ¨n, sau khi ®i vÖ sinh b»ng xµ phßng s¸t khuÈn.
- TrÎ ¨n xong c« röa bµn tay b»ng xµ phßng.
- Röa toµn bé gi¸ ®å ch¬i, ®å ch¬i b»ng n­íc xµ phßng.
- Trong thêi gian trang trÝ líp, yªu cÇu c¸c c« gi¸o sau mçi buæi ph¶i quÐt dän phßng, líp s¹ch sÏ, bá r¸c vµo thïng r¸c.
- §èi víi c¸c ®å dïng cò kh«ng sö dông ®­îc ph¶i thu gom, thanh lý.
3. §èi víi c« nu«i
-  §¶m b¶o vÖ sinh bÕp lu«n s¹ch sÏ.
- §å dïng dông cô chÕ biÕn ph¶i ph¬i kh«, cÊt gän gµng.
- VÖ sinh khu vùc bÓ n­íc, khu vùc ®Ó b×nh ga ®Ó bä g©y kh«ng lµm tæ.
4. §èi víi nh©n viªn lao c«ng :
- QuÐt dän s©n tr­êng s¹ch sÏ, thu gom r¸c th¶i ®æ vµo thïng r¸c c«ng céng.
- Lau hiªn, cöa sæ, bËc thang, cÇu thang b»ng dung dÞch CloraminB.
Trªn ®©y lµ toµn bé kÕ ho¹ch tæng vÖ sinh tr­êng, líp häc cña Ban chØ ®¹o phßng chèng dÞch bÖnh tr­êng mÇm non Phó L·m yªu cÇu c¸c ®ång chÝ c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn nghiªm tóc thùc hiÖn.
ve sinh 1
 
ve sinh
 
don ve sinh
 
 Từ khóa: vệ sinh, môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Cơ sở vật chất

  Trường mầm non Phú Lãm được thành lập từ năm 1998 . Trường có 2 điểm các điểm cách nhau 1 Km . Khu Trường Thanh Lãm được xây 02 đơn nguyên theo chuẩn quốc gia . Nhà trường có 15 nhóm, lớp và được sắp xếp như sau:           * Sắp xếp số lượng...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây